Army Map Service Series L500 of China

List Index

A map index of this series is also available.

Map ID# Map Name Year of Print   Map ID# Map Name Year of Print
NE49-1 CH'ANG-CHIANG 1956
NH50-4 WU-CHIN 1957
NE49-2 CH'ENG-MAI 1956
NH50-5 HAN-K'OU 1959
NE49-5 YAI-HSIEN 1956
NH50-6 TAI-HU 1957
NE49-6 WAN-NING 1961
NH50-7 HUAI-NING 1957
NF47-3 MIEN-NING 1957
NH50-8 HSUAN-CH'ENG 1957
NF47-4 NING-ERH 1957
NH50-9 HSIU-SHUI 1957
NF47-7 LAN-TS'ANG 1957
NH49-1 K'AI-HSIEN 1958
NF48-3 FU-NING 1954
NH49-10 TA-YUNG 1964
NF48-4 PAI-SE 1959
NH49-11 CH'ANG-TE 1958
NF48-1 MENG-TZU 1959
NH49-12 YUEH-YANG 1958
NF49-1 LAI-PIN 1959
NH49-13 SUNG-TAO 1962
NF49-10 CHAN-CHIANG 1959
NH49-14 YUAN-LING 1964
NF49-11 TIEN-PAI 1959
NH49-15 I-YANG 1958
NF49-12 CH'IH-CH'I 1959
NH49-16 CH'ANG-SHA 1958
NF49-14 HAI-K'ANG 1956
NH49-2 FENG-CHIEH 1963
NF49-2 KUEI-P'ING 1959
NH49-3 TZU-CHUNG 1957
NF49-3 WU-CHOU 1959
NH49-4 AN-LU 1957
NF49-4 KUANG-CHOU 1956
NH49-5 WAN-HSIEN 1958
NF49-5 NAN-NING 1956
NH49-6 CHIEN-SHIH 1957
NF49-6 YU-LIN 1959
NH49-7 I-CH'ANG 1958
NF49-7 LO-TING 1959
NH49-8 HSIAO-KAN 1957
NF49-8 CHUNG-SHAN 1956
NH49-9 PENG-SHUI 1957
NF49-9 HO-P'U 1959
NH51-1 SHANG-June 22, 2009
NG48-1 HSI-CH'ANG 1959
NH51-10 YIN-HSIEN 1959
NG48-10 CH'U-CHING 1959
NH51-13 YUNG-CHIA 1963
NG48-11 CH'ING-LING 1959
NH51-14 SUNG-MEN 1959
NG48-12 TU-SHAN 1959
NH51-2 SHANG-HAI, EAST 1959
NG48-13 T'UNG-HAI 1959
NH51-5 HANG-CHOU 1959
NG48-14 LO-P'ING 1955
NH51-6 TING-HAI 1964
NG48-15 KUANG-NAN 1959
NH51-9 TZ'U-CH'I 1963
NG48-16 HO-CH'IH 1959
NI48-11 HUI-HSIEN 1957
NG48-2 CHAO-T'UNG 1959
NI48-12 NAN-CHENG 1957
NG48-3 PI-CHIEH 1959
NI48-16 HSI-HSIANG 1957
NG48-4 TSUN-I 1955
NI48-3 CHING-NING 1957
NG48-5 HUI-TSE 1959
NI48-4 P'ING-LIANG 1963
NG48-6 WEI-NING 1959
NI48-7 T'IEN-SHUI 1957
NG48-7 AN-SHUN 1955
NI48-8 PAO-CHI 1957
NG48-9 K'UN-MING 1959
NI49-1 PIN-HSIEN 1958
NF50-1 HO-YUAN 1959
NI49-10 SHANG-HSIEN 1963
NF50-2 SHAN-T'OU 1958
NI49-11 NEI-HSIANG 1963
NF50-3 CHAO-AN 1958
NI49-12 HSIANG-CH'ENG 1960
NF50-5 HONG KONG 1960
NI49-13 AN-K'ANG 1964
NF50-6 LU-FENG 1959
NI49-14 PAI-HO 1963
NG47-10 T'ENG-CH'UNG 1956
NI49-15 LAO-HO-K'OU 1983
NG47-11 TA-LI 1956
NI49-16 TSAO-YANG 1963
NG47-12 CH'U-HSIUNG 1957
NI49-2 YUN-CH'ENG 1958
NG47-14 LUNG-LING 1956
NI49-3 HSIN-CHIANG 1958
NG47-15 YUN-HSIEN 1957
NI49-4 HSIN-HSIANG 1958
NG47-16 SHUANG-PAI 1957
NI49-5 HSI-AN 1958
NG47-2 KUNG-SHAN 1956
NI49-6 TUNG-KUAN 1952
NG47-3 WEI-HSI 1955
NI49-7 LO-YANG 1964
NG47-4 YEN-YUAN 1955
NI49-8 CHENG-HSIEN 1964
NG47-6 FU-KUNG 1956
NI49-9 SHIH-CH'UAN 1965
NG47-7 LI-CHIANG 1957
NI50-1 CHI-HSIEN 1957
NG47-8 YUNG-SHENG 1956
NI50-10 PO-HSIEN 1958
NG49-1 YU-P'ING 1959
NI50-11 SU-CH'IEN 1957
NG49-10 KUEI-LIN 1959
NI50-12 HUAI-AN 1957
NG49-11 CH'UAN-HSIEN 1959
NI50-13 HSIN-YANG 1958
NG49-12 CH'EN-HSIEN 1959
NI50-14 FOU-YANG 1958
NG49-13 LIU-CHOU 1955
NI50-15 PANG-FOU 1957
NG49-14 LI-P'U 1955
NI50-16 NAN-CHING 1957
NG49-15 HO-HSIEN 1955
NI50-2 CHI-NING 1957
NG49-16 CH'U-CHIANG 1959
NI50-3 T'ENG-HSIEN 1958
NG49-2 CHIH-CHIANG 1959
NI50-4 CHU-HSIEN 1958
NG49-3 SHAO-YANG 1959
NI50-5 K'AI-FENG 1958
NG49-4 HSIANG-T'AN 1959
NI50-6 SHANG-CH'IU 1957
NG49-5 SAN-SUI 1959
NI50-7 HSU-CHOU 1958
NG49-6 CHING-HSIEN 1959
NI50-8 TUNG-HAI 1958
NG49-7 LING-LING 1959
NI50-9 HUAI-YANG 1965
NG49-8 HENG-YANG 1959
NI51-1 LING-SHAN-WEI 1959
NG49-9 JUNG-CHIANG 1959
NI51-13 NAN-T'UNG 1959
NG50-1 CHI-AN 1954
NI51-14 LU-SSU-CHEN 1959
NG50-10 CH'ANG-T'ING 1959
NI51-5 PA-T'AN 1959
NG50-11 YUNG-CH'UN 1958
NI51-9 YEN-CH'ENG 1964
NG50-12 P'U-T'IEN 1958
NJ49-1 T'IAO-CHU-MIAO 1964
NG50-13 LUNG-CH'UAN 1959
NJ49-10 SUI-TE 1963
NG50-14 MEI-HSIEN 1959
NJ49-11 FEN-YANG 1962
NG50-15 HSIA-MEN 1958
NJ49-12 T'AI-YUAN 1964
NG50-16 CHIN-CHIANG 1958
NJ49-14 HSI-HSIEN 1964
NG50-2 NAN-CH'ENG 1959
NJ49-15 LIN-FEN 1958
NG50-3 CHIEN-OU 1959
NJ49-16 CH'ANG-CHIH 1963
NG50-4 P'U-CH'ENG 1959
NJ49-2 TUNG-SHENG 1963
NG50-5 T'AI-HO 1959
NJ49-3 SHUO-HSIEN 1963
NG50-6 NING-TU 1959
NJ49-4 HUN-YUAN 1964
NG50-7 NAN-P'ING 1959
NJ49-6 SHEN-MU 1964
NG50-8 FU-CHOU 1958
NJ49-7 CHING-LO 1959
NG50-9 KAN-HSIEN 1959
NJ49-8 HSIN-HSIEN 1963
NG51-1 JUI-AN 1959
NJ50-1 YU-HSIEN 1957
NG51-5 HSIA-P'U 1958
NJ50-10 TE-HSIEN 1957
NH44-12 MUSTANG 1958
NJ50-11 HUI-MIN 1957
NH44-7 MANASAROWAR 1958
NJ50-12 I-HSIEN 1957
NH45-14 TINGRI DZONG 1956
NJ50-13 HAN-TAN 1959
NH45-16 GYANGTSE 1963
NJ50-14 CHI-NAN (WEST) 1955
NH46-12 NAMCHA BARWA 1955
NJ50-15 CHI-NAN (EAST) 1959
NH46-13 YAMDROG TSHO 1956
NJ50-16 WEI-HSIEN 1963
NH46-14 TRIGU TSHO 1956
NJ50-2 PEI-P'ING 1957
NH47-13 LI-MA 1959
NJ50-3 T'IEN-CHING 1963
NH47-9 SU-TUN 1955
NJ50-4 CH'ANG-LI 1963
NH48-10 TZU-KUNG 1963
NJ50-5 SHIH-MEN 1957
NH48-11 NEI-CHIANG 1964
NJ50-6 HO-CHIEN 1957
NH48-12 CH'UNG-CH'ING 1964
NJ50-7 YEN-SHAN 1957
NH48-14 I-PIN 1963
NJ50-9 HSING-T'AI 1957
NH48-15 HO-CHIANG 1964
NJ51-10 WEI-HAI-WEI 1959
NH48-16 T'UNG-TZU 1963
NJ51-13 CH'ING-TAO 1959
NH48-2 MIEN-CHU 1964
NJ51-14 CHING-HAI-WEI 1959
NH48-3 LANG-CHUNG 1963
NJ51-9 YEN-T'AI 1963
NH48-5 CHIUNG-LAI 1964
NK49-10 HSI-NAO-PAO 1963
NH48-6 CH'ENG-TU 1963
NK49-11 KUEI-SUI 1963
NH48-7 SUI-NING 1963
NK49-12 TA-T'UNG 1963
NH48-8 TA-CHU 1963
NK49-3 P'ANG-PEI 1963
NH48-9 JUNG-CHING 1962
NK49-5 T'U-HO-MU MIAO 1959
NH50-1 MA-CH'ENG 1962
NK49-6 P'ANG-CHIANG 1962
NH50-10 CHIU-CHIANG 1957
NK49-7 WU-YUAN 1963
NH50-11 FOU-LIANG 1958
NK49-8 WU-CH'UAN 1963
NH50-12 CHIN-HUA 1957
NK49-9 CHI-NING 1963
NH50-13 CH'ING CHIANG 1959
NK50-1 CH'ANG-T'U-MIAO 1963
NH50-14 NAN-CH'ANG 1959
NK50-10 CHANG-CHIA-K'OU 1963
NH50-15 SHANG-JAO 1959
NK50-4 PAO-CH'ANG 1963
NH50-16 CH'U-HSIEN 1959
NL50-10 HSI-HAO-CHI-T'E WANG-FU 1963
NH50-2 LIU-AN 1959
NL50-11 HSI-WU-CHU-MU-CH'IN-WANG-FU 1963
NH50-3 HO-FEI 1957
NL50-8 LAMA HURYEE SUME 1963

 

Return to Top